Dosh Nivarak
RS 15,000.00
11 mukhi hanging
RS 18,000.00
12 Mukhi Vastu Hanging
RS 21,000.00
Kaalsarp Dosh Nivarak
RS 42,000.00
Mangal Dosh
RS 21,000.00
Narayan Kavach
RS 155,100.00
Shani Kantha
RS 48,000.00