Dosh Nivarak
15,000.00
11 mukhi hanging
18,000.00
12 Mukhi Vastu Hanging
21,000.00
Kaalsarp Dosh Nivarak
42,000.00
Mangal Dosh
21,000.00
Narayan Kavach
155,100.00
Shani Kantha
48,000.00